Kysynnän vaihtelu aiheuttaa jatkuvia haasteita kaupan alalla. Ristipainetta aiheuttavat toisaalta kuluttajien vaatimukset monipuolisesta valikoimasta ja toisaalta tarve toiminnan tehostamiselle ja kulujen vähentämiselle. Lisäksi haasteita luo monikanavaisuus, joka vaatii aiempaa laajemman verkoston hallitsemista.

Toimitusketjun ohjauksen asiantuntijat ovat jo pitkään puhuneet kysyntälähtöisestä toimitusketjun hallinnasta. Lähtökohtana on ollut puuttua ongelmakohtiin perinteisissä menneeseen perustuvien ennusteiden malleissa, joissa tuotantosuunnittelu perustuu historialliseen tietoon kysynnästä. Näiden mallien heikkoutena on nähty hidas reagoiminen kysynnän muutoksiin sekä ennusteiden epätarkkuus. Useista portaista koostuvassa ketjussa tiedon välittyminen on hidasta, ja malli johtaa helposti ennustevirheiden kertaantumiseen. Lopputuloksena on joko kysynnän yli- tai aliarvioiminen, jotka voivat kumpikin tulla yrityksille kalliiksi.

SAP:n tekemän selvityksen mukaan jatkuvasti päivitettävien ennusteiden käyttäminen voi vähentää varastoinnin kustannuksia jopa yli 20 %. Toisaalta kehittyneillä ennustetyökaluilla voidaan myös vähentää riskiä siitä, että myyntiä jää tekemättä tuotteiden loppumisen seurauksena. Vertaamalla kehittyneempiä ennustemalleja käyttäneitä yrityksiä muihin yrityksiin, SAP:n selvityksessä havaittiin kehittyneitä ennustemalleja käyttävillä yrityksillä yli 25 % pienemmät tuotteiden loppumisesta johtuneet tulonmenetykset.

Kuluttajalähtöinen toimitusketjuohjaus vaatii kuitenkin onnistuakseen dataa sekä sopivia työkaluja datan analysoimiseen. Datan tulee olla ajantasaista ja yksityiskohtaista, jolloin järjestelmien yhteensopivuus eri toimijoiden välillä on erityisen tärkeää. Esimerkiksi tukkukaupan on mahdollista integroida järjestelmänsä vähittäismyyjän toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin toimintaa voidaan suunnitella ajantasaisen kysyntätiedon perusteella. SAP Business Onen avulla voit lisätä toimitusketjusi ketteryyttä, kun varastojen ei tarvitse enää perustua menneisyyteen perustuviin ennusteisiin. Tämän mahdollistaa erityisesti Business Onen poikkeuksellisen hyvä liitettävyys muiden verkoston toimijoiden järjestelmiin. Yhdessä edistyksellisen SAP HANA -teknologian avulla voit astua liiketoiminnassasi askeleen kilpailijoitasi edelle!